இயேசுவின் வரலாறு 39 : சதிக்கு அனுமதி

  நாளை புளியாத அப்பத் திருவிழா ! பாஸ்காவுக்கு முந்திய நாளை புளியாத அப்பத் திருவிழாவாகக் கொண்டாடுவது யூதர்களின் வழக்கம். இன்னும் சில நாட்களில் பாஸ்கா விழா. இஸ்ரயேலர்களின் மிகவும் முக்கியமான விழா. மோசேயின் காலத்தில் எகிப்தில் இஸ்ரயேலர்கள் அடிமைகளாக இருந்தபோது அவர்களை விடுவிப்பதற்காக கடவுள் எகிப்தியரின் தலையீற்றுகளை எல்லாம் அழித்தார், ஆனால் இஸ்ரயேலர்களை அவர் அழிக்கவில்லை. அந்த நிகழ்ச்சியைத் தான் இஸ்ரயேலர்கள் பாஸ்கா என்று பெயரிட்டு அழைத்து விழாவாகக் கொண்டாடி வந்தார்கள். பாஸ்கா விழாவைக் கொ...
More