தமிழ் என் மழலை

மழலையே என் கால்நூற்றாண்டுக் கனவுகளின் மனித வடிவமே, உன்னை நான் எப்படிக் கொஞ்சுவேன் ? என் மனசின் பதுங்கு குழிகளில் பட்டாம்பூச்சியாய் சிறகடித்துக் கிடக்கும் உன்னை சிக்கனம் இன்றி எப்படிக் கொஞ்சுவேன் ? நீ சுவர்க்கத்தின் விளக்கவுரை. உனை கர்ப்பத்தில் சுமந்தபோதே கர்ப்பனைகளைச் சுமந்தேன். உன் உதைகளை எல்லாம் கதைகளாய் எழுதிட தாய்மை முழுவதும் தவித்துக் கிடந்தேன். இயற்கையின் இருக்கைகளில் எங்கும் உனக்கான உவமைகள் உட்கார்ந்திருக்கவில்லையே. விலகிப் போனால் மூச்சுக்கு அணைபோட...
More