தாயில்லாமல்

Image result for Mother and child painting

இப்போதும்
எங்கேயோ ஒரு தாய்
தன்
குழந்தையைக் கொஞ்சிக் கொண்டிருக்கிறாள்.

எப்போதும்
எங்கேனும் ஒரு மகன்
தன் தாயை
மிதித்துக் கொண்டிருக்கிறான்.

எப்போதும்
எங்கேயோ
எழுதப்படாத வலிகளின் வரிகளால்
நிரம்பிக் கொண்டிருக்கின்றன
அன்னையரின் டைரிகள்.

எப்போதும்
எங்கேனும்
எழுதப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது
ஒரு கவிதை
தாய்ப்பாசத்தின் மகத்துவம் குறித்து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *