ஒரு சொல்லும், ஒரு செயலும்

Image result for Tamil word

ஏதேனும் ஒரு செயல்
சந்தேகப் பொறியை
சொல்லாமல்
பற்ற வைக்கிறது.

ஏதேனும் ஒரு சொல்
சந்தேகப் பொறியாய் மாறி
எலி வாலுக்காய்
வாய் திறக்கிறது.

சொல்
கற்பனையில் வாக்கியங்களை
இடைவிடாமல்
இணைத்து பெருங்கதையாய் மாற,

செயல்
நிகழாதவற்றை
நிதமும் படம்பிடித்து
நீள் படமாயும் நிரம்பி வழிகிறது.

அந்த செயல் குறித்து
அவளோ,
அந்தச் சொல் குறித்து
அவனோ
பேசிக் கொள்ளாத கவலையில்,

மௌனப் படுக்கைக் கால்களருகே
கவிழ்ந்து படுத்து கதறி அழுகின்றன
அந்த
அப்பாவிச் சொல்லும் செயலும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *