சாலமோனின் நீதிமொழிகள் : 3

Image result for honest

அறிவைத் தேடுதலே
அறிவு.
ஞானம் தேடுதலே
உண்மை ஞானம்.

அதை நீ
உயர்வாய் கொள்
உன்னை அது
உயர்த்தும்.
வேண்டாமென்போரை அது
தீண்டாது.

நேரிய பாதை
உன்னை இடறாது,
ஏனென்றால்
உன் நடையில்
தெளிவுகள் இருக்கும்.

சறுக்காத பாதை அது
ஏனெனில்
நீ
வெறுக்காத ஞானம் அது.

தீயவர்களோ,
தீவினை உண்டு
கொடுஞ்செயல் குடித்து
இருட்டின் மடியில்
குருடாய் கிடக்கிறார்கள்.

அவர்கள் கண்களை
வைகறை
உறுத்தும்.

நல்லோருக்கோ
வைகறை
மெல்ல மெல்ல விரிந்து
நண்பகல் நோக்கி
நடக்கும்.

உன் கோட்டைகளை
காவல் செய்வது இருக்கட்டும்,
உன்
இதயத்தை முதலில்
காவல் செய்.

உன் வாயில்
அழிவின் நாகங்கள்
படமெடுக்க வேண்டாம்.
அன்பின் வார்த்தைகள்
புடமிடட்டும்.

நாணயமற்ற பேச்சுகளோ
வஞ்சக வார்த்தைகளோ
கொஞ்சமும் உன்னில்
மிஞ்சவேண்டாம்.

நேர் பார்வையோடு
நேர் வழியில் செல்,
வலப்புறமும்
இடப்புறமும்
இருக்கையோடு காத்திருக்கும்
தீமைகளை
பார்வையாலும் தீண்டாதே.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *