சாலமோனின் நீதிமொழிகள் : 4

 

Image result for king solomon

நீ,
யார் கடனுக்கோ
பொறுப்பேற்றிருந்தாலோ,

அன்னியனுக்காய்
பிணையாய் நின்றால்,

அவனை
வருந்தி வேண்ட
வருந்தாதே.

வலைகளில் சிக்கிய
மான்,
புரண்டு படுத்து துயிலாது,
பொறியில் சிக்கிய கிளி
கண் மூடி
கனா காணாது.

நீ
விடுவிக்கப் படும் வரை
போராடு.
உன் ஞானம் உன் மேலான
இக்கட்டுகளின் கட்டுகளை
வெட்டிப் போடும்.

சோம்பேறிகளாய்
சொக்கித் திரியாதீர்கள்.

தலைவனோ,
கண்காணிப்பாளனோ,
அதிகாரியோ இல்லாத
எறும்புகளை
பொறுமையாய் பாருங்கள்.

கோடையில் சேமிக்கிறது
பசியால்
வாடையில் உண்கிறது.

இன்னும் என்ன தூக்கம் ?
உங்கள்
இமைகளின்
இன்னும் என்ன நங்கூரத்தின்
கொக்கிகள் ?

திறவுங்கள்,
படுக்கை என்பது பாடையல்ல.

தொடர்ந்து தூங்கினால்,
வறுமை உன்மேல்
வழிப்பறிக் கொள்ளையனாய்
கொடூரமாய் பாயும்,

ஏழ்மை
உங்கள் எல்லைகளை
போர்ப்படையாய்
கைப்பற்றும்.

ஆண்டவன் வெறுக்கும்
காரியங்கள்
ஆறு.

இறுமாப்புள்ள பார்வை
அது
கழுத்திறுக்கும் போர்வை.

பொய்யுரைக்கும் நாவு
அது
உயிர் கொய்யும் தீவு.

நீதி கொல்லும் கை
அது
பாதி கொல்லும் உன்னை.

தீங்கிழைக்க ஓடும் கால்
அது
தீக்குழியாய் உனை தொடும்.

பொய்யுரைக்கும் சான்று
அது
மெய்யழிக்கும் நின்று.

தீய எண்ண உள்ளம்
அது
வீழ வைக்கும் பள்ளம்.

சண்டை மூட்டும் செயல்
அது
தொண்டை வெட்டும் வாள்.

காட்டாறு கரைபுரண்டால்
பள்ளங்கள் நிலைக்காது.
கட்டளைகள் நிலைபுரண்டால்
உள்ளங்கள் வெளுக்காது.

பெற்றோரின் கட்டளைகளை
சுவாசமாய் இழு,
உன் கழுத்துகளில் அவை
மாலையாய் விழும்.

கட்டளைகள் உனக்கான
விளக்கு.
அறிவுரைகள் அதையேற்றும்
ஒளி,
அது மட்டுமே வாழ்வின் வழி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *