கவிதைகள்

girl-looking-at-mirror1

 

கவிதைகள்
தாலாட்டுகளாய் இருக்கவேண்டும்
என்கிறார்கள் சிலர்
போராட்டங்களாய் இருக்கவேண்டும்
என்கிறார்கள் சிலர்.

கவிதைகள்
ஆன்மீகத்தின் திறவுகோல்
என்பவர்களும்
காதலின் களவுகோல்
என்பவர்களும் முறைத்துக் கொள்கிறார்கள்.

கவிதைகள்
உள்ளொளிப் பயணம்
என்பவர்களும்
புறவெளிப் பயணம்
என்பவர்களும் எதிர்த்துக் கொள்கிறார்கள்.

பிள்ளை பிடிப்பவர் போல
உள்ளம் பிடிப்பவை தானே
கவிதைகள்.

கவிதைகள்
இப்படிக் கூட
இருக்கலாம் என்கிறேன் நான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *